Skip to Site Navigation | Skip to Content

Đại Hội Liên Đoàn.

October 22 - 23, 2016

 

 Tĩnh Tâm - Bỗn Mạng Đoàn

November 17-18, 2017

Địa Điểm:     Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
                     6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX - 77040
  

Thời gian:    5:00 pm thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017                                   Đến 2:00 pm Chúa Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2017

Lệ phí:            Free

Permission Slip 

 


Top Thiếu Nhi Thánh Thể

For exemplary demonstration of Leadership, Dedication and Team Spirit

Top Ấu Nhi

Top Thiếu Nhi

Top Nghĩa Sĩ