Skip to Site Navigation | Skip to Content

Đại Hội Liên Đoàn.

October 22 - 23, 2016

 





 



Kito Vua Feast Day Retreat

November 18-19, 2016

Địa Điểm:     Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
                     6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040  

Thời gian:    6:00 pm thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016                                   Đến 8:00 am Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016

Lễ Bổn Mạng: Thánh lễ 6:00 pm Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm                            2016

Lệ phí:             Free

Permission Slip



 





Thanksgiving Festival 2016
November 25-27, 2016

Địa điểm:  Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
                 6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040

Thời gian:  Friday, Nov 25, 2016 at 7:00 pm to 10:00 pm                               Saturday, Nov 26, 2016 at 10:00 am to 10:00 pm                         Sunday, Nov 27, 2016 at 10:00 am to 7:00 pm                   

Thanksgiving Festival

Youth Live Concert


 



 


Top Thiếu Nhi Thánh Thể

For exemplary demonstration of Leadership, Dedication and Team Spirit

Top Ấu Nhi

Top Thiếu Nhi

Top Nghĩa Sĩ